Дозвільні документи

1. Ліцензія (Серія АЕ №460834)

2. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  (№05.03.02-04/22750)

3. Деклaрація відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господаоювання вимогам законодавства зпитань пожежної безпеки.           

4. Договір  публічної оферти на надання послуг:


 

Затверджено ФОП Титової Я.Є.
«01» грудня 2014року
.
                                             Договір публічної оферти
                                                  на надання послуг
         Дитячий Центр розвитку «Кроха», іменоване надалі «Дитячий Центр», в особі керівника Титової Я.Є., що діє на підставі свідоцтва № 545908, пропонує будь-якій фізичній особі, надалі іменованого «Клієнт», укласти договір на зазначених нижче умовах.
         Ця пропозиція є публічною офертою (далі - Договір), повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов якої є здійснення Клієнтом першої оплати запропонованих Дитячим Центром послуг у порядку, визначеному цим договором. Згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України умови Договору однакові для всіх споживачів. Акцепт оферти означає, що Клієнт згоден з усіма положеннями цієї пропозиції і рівносильний укладенню договору про надання послуг. Датою укладення договору вважається дата внесення оплати.
       Акцептуємо дану оферту: Клієнт підтверджує розірвання раніше укладених з Дитячим Центром договорів на надання послуг.


1. Предмет договору:

1.1. Дитячий Центр зобов'язується надати, а Клієнт, який є батьком (законним представником) дитини, щодо якої укладено цей Договір, зобов'язується прийняти, та оплатити на умовах даного Договору наступні послуги:

1.1.1. Послуги з організації освітніх послуг згідно Ліцензії (серія АЕ 460834). Оплата здійснюється відповідно до затвердженого прайс-листа Дитячого Центру і розділу 3 Договору.
1.1.2. Послуги з організації розвиваючого дозвілля дітей  віком від 1 року. Оплата здійснюється відповідно до затвердженого прайс-листа Дитячого Центру і розділу 3 Договору.


2. Права та обов'язки сторін:
2.1. Дитячий Центр зобов'язується:
2.1.1. Організувати навчання, виховання та дозвілля з урахуванням їх вікових особливостей у приміщенні Дитячого Центру відповідно до п.1.1 цього Договору; здійснювати розвиток дитини на основі сучасних методик розвитку дитини, а також програм згідно з розпорядженням Міністерства освіти України;
2.1.2. Забезпечити Клієнта (дитину) необхідними розвиваючими та ігровими матеріалами, обладнанням;
2.1.3. Затвердити розклад розвиваючих занять з урахуванням віку дітей і розмістити розклад в приміщенні Дитячого Центру;
2.1.4. Затвердити вартість розвиваючих занять і розмістити прайс-лист у приміщенні Дитячого Центру;
2.1.5. Повідомляти Клієнта про будь-які зміни в розкладі та в прайс-листі;
2.1.6. Формувати групи чисельністю не більше семи осіб.

2.2. Дитячий Центр має право:
2.2.1. Вільно вибирати, розробляти і впроваджувати в процес навчання нові, в тому числі авторські програми, що дозволяють підвищити ефективність розвитку дітей;
2.2.2. Забезпечувати допомогу Клієнту в питаннях, пов'язаних з індивідуальними особливостями його дитини, використовуючи рекомендації педагогів, психологів та інших фахівців, у тому числі і залучених Дитячим Центром;
2.2.3. Самостійно встановлювати дні і тривалість занять з урахуванням допустимих медико-санітарних норм;
2.2.4. Дитячий Центр має право в разі необхідності замінити одного педагога іншим, а також перенести час заняття, попередньо повідомивши Клієнта;
2.2.5. Не влаштовувати довгострокових канікул, прив'язаних до державних свят;
2.2.6. У разі знаходження дитини на лікуванні в стаціонарі (лікарні), або дитина прохворіла більше ніж 15 робочих днів, при наявності підтверджуючого документа від медичного закладу - перенести 50% оплати пропущених занять на наступний місяць;

2.2.7.У разі відсутності на заняттях (стосується тільки денних груп) з причин хвороби (за наявності довідки) оплата за абонементом перераховується за три робочих дня, якщо це не є обставини передбачені  п.2.2.6., залишенні дні відпрацьовуються протягом 20 робочих днів з дня виходу після хвороби за індивідуальним графіком. Абонементи погодинно не перераховуються, якщо інше не передбачено прайсом. У разі передбаченого прайсом відпрацювання пропущених занять адміністратор складає індивідуальний графік.

2.2.8. У разі запланованої відпустки (за наявності заяви) перераховується оплата за 2 тижні два рази на рік, або відпрацьовуються протягом 20 робочих днів з дня виходу із відпустки.

2.2.9. При передбачуваному пропуску заняття (з поважної причини), Клієнт зобов'язаний заздалегідь попередити (не пізніше як за день) адміністратора. У цьому випадку, пропущені заняття будуть «відпрацьовані» в заздалегідь узгоджений з адміністратором час, у групах з пропущеного  курсу, а також за бажанням Клієнта (законного представника) в групах іншого напрямку.
2.2.10 У разі відсутності на заняттях з інших причин без попереднього попередження про відсутність на заняттях - не переносити і не повертати оплату пропущених занять;
2.2.11. Адміністрація Дитячого Центру не розглядає претензії відвідувачів і не несе відповідальності за понесений ними в Дитячому Центрі майнової та / або немайнової шкоди, шкоди здоров'ю, а також завдані збитки щодо третіх осіб в результаті недотримання вимог та/або рекомендацій, встановлених умовами цього договору.

2.2.12. Адміністрація Дитячого Центру не розглядає претензії і не несе відповідальності у разі якщо Клієнт (законний представник) письмово не заявили про наявність у дитини якого-небудь захворювання. За достовірність наданої інформації Клієнт (законний представник) несе персональну відповідальність.

2.2.13. Дитячий центр має право відмовити в наданні послуг Клієнту (законному представнику) дитини з наявністю важких форм захворювань.
2.2.14. Розірвати договір з Клієнтом в односторонньому порядку без збереження місця у групі в разі порушення Клієнтом зобов'язань згідно з Договором та терміну оплати  більш, ніж на 5 календарних днів.

2.3Клієнт зобов'язується:
2.3.1. Своєчасно оплачувати послуги, зазначені в п.1.1. цього Договору на умовах розділу3 Договору;
2.3.2. Отримувати надані послуги, а саме організовувати відвідування дитиною (дітьми) оплачених занять відповідно до розкладу і терміном дії абонемента;
2.3.3. Забезпечувати догляд за дитиною до і після заняття, відзначити передачу-прийом дитини в Табелі відвідування Дитячого Центру і передати його в руки педагога. Забрати дитину після закінчення заняття;
2.3.4. За наявності у дитини якого-небудь захворювання батьки зобов'язані заявити про це письмово. За достовірність наданої інформації батьки несуть персональну відповідальність. Дитячий Центр має право відмовити в наданні послуг дитині з наявністю важких форм захворювань.
2.3.5. Дбайливо ставиться до майна Дитячого Центру;
2.3.6. Відшкодувати збиток, заподіяний Клієнтом або його дитиною майну Дитячого Центру, відповідно до законодавства України;
2.3.7. Контролювати дії своєї дитини в межах Дитячого Центру і нести відповідальність за дії і безпеку дитини до моменту передачі дитини педагогу Дитячого Центру та з моменту прийняття її після закінчення занять;

2.3.8. За присутності на заняттях зі своєю дитиною дотримуватися правил: не заважати проведенню заняття, не порушувати його хід, не висловлювати прямо на занятті своїх оцінок та коментарів, вести себе з повагою відносно педагогів і дітей, не користуватися на занятті мобільним телефоном, а також приймати встановлені педагогом правила заняття;

2.3.9. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Дитячого Центру, а також погоджуватися зі змінами в розкладі;
2.3.10. Сповістити адміністрацію Дитячого Центру про зміни свого контактного телефону
2.4. Клієнт має право:
2.4.1. Вибирати та отримувати послуги, що надаються Дитячим Центром, відповідно до розкладу та віковими особливостями своєї дитини за наявності місця у групі;
2.4.2.Бути присутнім (або уповноважити іншу дорослу особу) на заняттях з дітьми  до двох років, оскільки супровідний дорослий бере на себе відповідальність за безпеку дитини. Бути присутнім (або уповноважити іншу дорослу особу)  з дитиною  віком від двох до трьох років тільки на перших заняттях .

2.4.3. Розірвати договір письмово повідомивши про це Дитячий Центр, без повернення сплаченого авансу.
3. Умови оплати:
3.1. Клієнт сплачує послуги відповідно до затвердженого прайс-листом шляхом внесення грошових коштів в касу Дитячого Центру.
3.2. Оплата послуг наданих в п.1.1. Договору, проводиться не пізніше 2 (двох) днів до початку занять відповідно до тарифів, наведеними в прайс-листі;
3.3. Оплата здійснюється в розмірі 100% передоплати;
3.4. На вимогу Клієнта в кінці місяця сторони підписують Акт про надані послуги. Акт вважається підписаним, у разі якщо Клієнт протягом 2 (двох) календарних днів Після закінчення календарного місяця не підписав Акт і не направив вмотивовану претензію.
4. Термін договору
4.1. Договір набуває чинності з моменту оплати послуг Дитячого Центру, і діє до закінчення оплаченого періоду.
5. Інші умови
5.1.Батьки (або уповноважена інша доросла особа) мають бути присутні на заняттях з дітьми  до двох років, оскільки супровідний дорослий бере на себе відповідальність за безпеку своєї дитини. Батьки (або уповноважена інша доросла особа) мають можливість бути присутні разом з дитиною віком від двох до трьох років тільки на першому занятті .

5.2. Адміністрація Дитячого центру залишає за собою право не допустити на заняття дитини з симптомами ГРВІ або ознаками іншого інфекційного захворювання.
5.3. Адміністрація Дитячого Центру залишає за собою право відсторонити від занять дитини у разі її невмотивованого агресивної поведінки.
  5.4. У літній період (червень-серпень) Дитячий Центр залишає за собою право змінювати графік і режим роботи.
6. Відповідальність сторін:
  6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства.
6.2. Сторони звільняються від відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин. Сторона, у якої виникли такі обставини, повинна у термін не більший ніж 5 днів письмово оповістити про такі обставини іншу сторону.

  6.3. У разі виникнення між сторонами спорів та претензій за цим договором сторони будуть прагнутимуть врегулювати їх шляхом переговорів. У випадку не досягнення домовленості врегулювання суперечок і претензій  здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.
6.4. З усіх інших питань, не передбачених у цьому Договорі, сторони керуються чинним законодавством України.
7. Реквізити Дитячого Центру розвитку «Кроха»:

Київ, вул. О.де Бальзака 6
ФОП Титова Ярослава Євгенівна
Код ЄДРПОУ: 2599314625

     Титова Я.Є.
   
 

ДОДАТОК 1
До «Договору публічної оферти на надання послуг»
ПРАВИЛА відвідування  ЦЕНТРУ

Ці Правила відвідування Дитячого Центру (далі по тексту Правила) є обов'язковими для всіх Клієнтів (відвідувачів) . Перед укладенням договору на надання послуг (тобто перед придбанням разового відвідування, абонемента), Клієнт (відвідувач) зобов'язаний самостійно ознайомитися з цими Правилами і дотримуватися їх під час перебування в Дитячому Центрі і користування всіма його послугами.
Придбання послуг Дитячого центру є підтвердженням згоди Клієнта (відвідувача) з Правилами відвідування і беззастережним їх дотриманням.

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Дитячий Центр працює відповідно до складеного розкладу занять. Інформація про режим роботи вказана на інформаційному стенді Дитячого Центру.
2. Клієнт самостійно знайомиться з Правилами відвідування та графіком роботи Дитячого Центру, а також їх змінами.

ПРАВА ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ

1. Змінювати графік роботи Дитячого Центру, розклад занять.
2. Змінювати і доповнювати Правила Дитячого Центру.
3. Закривати Дитячий центру для проведення ремонтних, профілактичних робіт та з інших об'єктивних причин.
4. Коригувати вартість послуг Дитячого Центру.
5. Відмовити в подальшому відвідуванні занять Клієнту, який порушив Правила Дитячого Центру, а також у разі порушення Клієнтом зобов'язань по оплаті послуг.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ

1. Під час відвідування Дитячого Центру необхідно дотримуватися тиші, шанобливо ставитися до відвідувачів та адміністрації. Перед початком заняття потрібно відзначитися у адміністратора та зафіксувати передачу дитини в Табелі відвідування Дитячого Центру. Передати дитину педагогу.
2. Своєчасно повідомляйте адміністрації про зміну контактного телефону.
3. Відео та фотозйомка в приміщенні клубу можлива з дозволу керівництва.
4. Дитячий Центр не несе відповідальності, якщо причиною нанесення шкоди здоров'ю стало порушення Правил техніки безпеки Клієнтом.
3. Дитячий Центр не несе відповідальності за шкоду здоров'ю або майну, завдану протиправними діями третіх осіб.
4. Дитячий Центр не несе відповідальності за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я, якщо стан здоров'я відвідувача погіршився в результаті гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання.
5. За залишені без нагляду речі адміністрація Дитячого Центру відповідальності не несе.
6. Дитячий Центр є приватним закладом.

Адміністрація залишає за собою право відмовити Клієнту у відвідуванні.

 

ПРАВИЛА відвідування Дитячого Центру

1. Діти відвідують заняття за розкладом.
2. На заняття діти мають приходити чистими, охайно одягненими; обов'язково у змінному взутті.
3. Діти повинні бути ситими.
4. Хворі діти і дорослі (грип, ГРЗ, ГРВІ, лишай, короста тощо) на заняття не допускаються.
5. За наявності у дитини якого-небудь захворювання батьки зобов'язані заявити про це письмово. За достовірність наданої інформації батьки несуть персональну відповідальність.
6. Дитячий Центр має право відмовити в наданні послуг Клієнту-батькам дитини якщо  у дитини наявні симптоми ГРВІ (нежить, кашель...), або ознаки іншого інфекційного захворювання.

 

7. Діти до двох років присутні на заняттях обов'язково разом з батьками (або іншою довіреною особою), оскільки супровідний дорослий бере на себе відповідальність за безпеку своєї дитини . Батьки (або уповноважена інша доросла особа)може бути присутня  разом з дитиною віком від двох до трьох років тільки на першому занятті.

8. На заняттях всі діти відповідного віку повинні бути в підгузках.
9. Не дозволено приносити на заняття жувальні гумки, цукерки та інші продукти харчування.
10. Під час заняття з дітьми до 2 років, супровідному дорослому НЕ МОЖНА залишати свою дитину без нагляду!
11. Заборонено відволікатися на розмови по мобільним телефонам або на бесіди з іншими відвідувачами. У разі необхідності відійти від дитини, супровідний дорослий зобов'язаний попередити педагога.

 

 УМОВИ ОПЛАТИ ДИТЯЧИХ ЗАНЯТЬ

1. Без попередньої оплати діти на заняття не допускаються.
2. Клієнт має можливість придбати абонемент згідно з Прайс-листом Дитячого Центру.
3. Оплата за абонемент проводиться у вигляді 100% передоплати в кінці місяця за наступний місяць, але не пізніше 26 числа.
4. Місце в групі зберігається тільки при оплаті абонемента.
5. У разі початку відвідувань занять у середині місяця вартість абонемента розраховується згідно фактичної кількості занять, виходячи з вартості абонемента за місяць.
6. У разі знаходження дитини на лікуванні в стаціонарі (лікарні), або дитина прохворіла більше ніж 15 робочих днів, при наявності підтверджуючого документа від медичного закладу - перенести 50% оплати пропущених занять на наступний місяць;

7. У разі відсутності на заняттях (стосується тільки денних груп) з причин хвороби (за наявності довідки) оплата за абонементом перераховується за три робочих дні, якщо це не є обставини передбачені  п.2.2.6., залишенні дні відпрацьовуються протягом 20 робочих днів з дня виходу після хвороби за індивідуальним графіком.

Абонементи погодинно не перераховуються, якщо інше не передбачено прайсом.

8. У разі запланованої відпустки (за наявності заяви) перераховується оплата за 2 тижні два рази на рік, або відпрацьовуються протягом 20 робочих днів з дня виходу із відпустки.

9. При передбачуваному пропуску заняття (відпустка, з іншої поважної причини), Клієнт зобов'язаний заздалегідь попередити (не пізніше як за день) адміністратора ! У цьому випадку, пропущені заняття будуть «відпрацьовані» в заздалегідь узгоджений з адміністратором час, у групах з пропущеного курсу, а так само за бажанням Клієнта (законного представника) в групах іншого напрямку.
10. Обов'язковою умовою для можливості відпрацювання пропусків є придбання безперервного абонемента на наступний місяць.
11. У разі пропуску заняття без поважної причини (за відсутності довідки від лікаря або попереднього повідомлення про припинення дії абонемента) «відпрацювання» або повернення вартості пропущених занять не проводиться.
10. Вартість оплаченого абонемента перерахунку та поверненню не підлягає, крім випадків зазначених у п.2.2.6, п.2.2.7, п.2.2.8 Договору, та П6-8 (УМОВ ОПЛАТИ ДИТЯЧИХ ЗАНЯТЬ), і у випадку скасування занять з вини Дитячого центру.
11. Разові відвідування можливі тільки за наявності вільного місця у групі. Наявність місця необхідно уточнювати заздалегідь.

У дитячому клубі суворо заборонено:


• Куріння батьків на території клубу, біля входу і в місцях, доступних для огляду дітей;
• Перебування в нетверезому стані, вживання спиртних напоїв;
• Нецензурна лексика;
• Використання мобільного телефону педагогами та батьками під час проведення занять, за винятком екстрених випадків;
Приводити на заняття дитину з симптомами ГРВІ або ознаками іншого   інфекційного захворювання.


Реквізити Дитячого Центру розвитку «Кроха»:
ФОП Титова Ярослава Євгенівна
Код ЄДРПОУ: 2599314625

      Титова Я.Є.

 

   

Державні документи, якими буде керуватися ДЦ в роботі:


 «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні» (редакція 2012).

 

  Програми виховання і навчання дітей:

 

 •    «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А. М.);
 •     «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (авт. кол.: Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.);
 •    «Я у Світі» (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.);.
 •    «Дитина і навколишній світ»

   Згідно Додатоку 2 до листа МОН України від 20.05.2015 р. № 1/9-249
 4.  "Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному  році" Інструктивно-методичні рекомендації  Лист МОН України від № 1/9-249 від 20 травня 2015 року.

 •   «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». Лист Міністерства освіти і науки України  від  17.08.2005  № 1/9-431.
 •    «Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України». Наказ МОН України  від  02.08.2005  № 458.
 •    «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі». Лист Міністерства освіти і науки України  від  27.08.2004  № 1/9-438.
 •    «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади». Інструктивно-методичний лист МОН України  від 18.12.2000  № 1/9-510.
 •    «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах».   Інструктивно-методичний лист МОН України    від  17.03.2006 № 1/9/153.

10.   Наказу Міносвіти і науки України та Мінохорони здоров’я України за №   240/ 165 від  27.03. 06  «Порядок комплектування дошкільних навчальних  закладів ( груп  компенсуючого типу).  
11. Інструктивно-методичні рекомендація «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі». Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 26.07.2010 р. № 1.4/18 - 3082
12. «Про організацію  роботи в дошкільному навчальному закладі у 2013-2014 н.р.». Лист МОН, молоді та спорту України від ….
13. «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку». Лист МОН, молоді та спорту України від 19.08.2011р.  № 1/ 9-634.

         Нормативно-правові документи:

 •     Конституція України.
 •     Конвенція «Про права дитини». – 1991.
 •     Закон України «Про освіту». -1991.
 •     Закон України «Про дошкільну освіту». – 2001.
 •     Національна доктрина розвитку освіти. -2002.
 •     Закон України «Про охорону дитинства». -2001.
 •     Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). 
 •     Закон України «Про мови  в Україні».
 •     Закон України «Про пожежну безпеку»;
 •     Закон України «Про дорожній рух»;
 •     Закон України «Про охорону праці». 

 

НАША МІСІЯ

 • Адаптувати  дитину у дитячому колективі.

 

 • Навчити дитину спілкуватись з іншими дітьми та проявляти себе як яскраву особистість.

 

 • Розвинути ті унікальні здібності Вашої дитини, які піддаються активному розвитку лише  у віці до 7  років.

 

 • Сформувати стійкий пізнавальний інтерес  ( інтерес до глибокого, усвідомленого пізнання ).
 •